Przedmiotem badań w edukacji medialnej są procesy dydaktyczno-wychowawcze realizowane w związku ze wspomaganiem rozwoju psychiki ucznia poprzez wykorzystanie celowo przygotowanych przekazów medialnych (e-learning) i podręczników szkolnych. Rozwój ten powinien prowadzić do samodzielności i odpowiedzialności uczniów w wykonywaniu zadań wynikających z odbioru przekazów medialnych. W tym wszystkim ważną rolę odgrywają podręczniki szkolne ze strony www.taniaksiazka.pl.

Jaką rolę we współczesnej edukacji odgrywają podręczniki szkolne?

Wskazania wynikające z rozwoju edukacji medialnej w zakresie tworzenia podręczników szkolnych (w tym podręczników dla szkół) można podzielić na cztery główne grupy. Rozwój społeczeństwa informacyjnego wymaga od systemów edukacyjnych zmiany podejścia do przygotowywania ludzi potrafiących korzystać z wiedzy na ludzi, którzy chcą ją tworzyć. Rozwiązania stosowane w podręcznikach szkolnych mają umożliwić stopniowe przejście w procesach edukacyjnych od przygotowania adaptacyjnego do krytyczno-twórczego, czego efektem jest przygotowanie uczniów do twórczego rozwiązywania problemów poprzez zagarnięcie metod heurystycznych.

Jak podręczniki szkolne wspomagają procesy dydaktyczne?

Biorąc pod uwagę swobodny i praktycznie swobodny dostęp do zasobów informacyjnych, należy zwrócić szczególną uwagę na procesy uczenia się i internalizacji (uwewnętrzniania) wartości, w których rolę odgrywają podręczniki szkolne. Podręczniki szkolne powinny zatem:

  • uczyć selektywnego i maksymalnego odbioru komunikatów (rozwijać umiejętność racjonalizacji dokonywanych wyborów);
  • wspierać twórczość artystyczną i techniczną;
  • angażować emocjonalnie i intelektualnie;
  • wspierać kształtowanie postaw społecznie pożądanych.

Czego jeszcze powinien dostarczać podręcznik?

Nowoczesny podręcznik szkolny powinien wspierać, poprzez wykorzystanie przekazów medialnych, rozwój kompetencji kluczowych określonych w stale aktualizowanych standardach edukacyjnych, w tym kompetencje informacyjne, które mają charakter praktyczno-intelektualny i odnoszą się do efektywnego korzystania ze sprzętu informatycznego. Rozszerzają one też charakter intelektualny i praktyczny i odnoszą się do intelektualnych sposobów przetwarzania informacji przez człowieka, tj. umiejętności związanych z poszukiwaniem (pozyskiwaniem, otrzymywaniem) informacji ze środowiska, ich przetwarzaniem (integrowaniem w określony system wiedzy) oraz wytwarzaniem w formie prac (pomysłów, projektów) i produktów dla środowiska.